Woord

Het voornaamste instrument van ‘helen’ van Brighinda is “het woord” …en helen met het woord , dit is al een zeer oud gegeven . °En eerst wat over ‘zang’ als een vorm van het woord°

..mijn leraar Jonathan Goldman zegt hierover :

Dat in de oude sjamanistische tradities van Mongolië,Afrika, de Arabische landen, Mexico, in de Kabalistische traditie, in de spirituele traditie van Tibet,het Soefisme,en nog anderen …dat daar klinkers en een sterk ontwikkelen van boventonen zijn gebruikt om te helen en transformeren . Hij spreekt vnl. over het boventoonzingen en de klinkers, oerklanken die daarvoor worden gebruikt want dat leert hij vnl. aan, en zegt hij : net zoals mantra’s hebben ze de kracht het bewustzijn van de reciter te veranderen, verruimen –

En in de meeste van die tradities heb je ook het gebruik van mantra’s om te helen en transformeren. Naast de tradities die ik net vermeldde is er ook het gebruik van mantra’s vb. in de Hindutraditie, het Boeddhisme algemeen en nog anderen waarvan ik niet direkt weet heb …

En wat zijn dat nu mantra’s : Mantra’s , volgens m’n leraar’ is het een Sanskriet woord en betekent – de gedachte die bevrijdt en beschermt – Ook vanuit z’n bron zouden in de Hindutraditie duizenden mantra’s bestaan en sommige mantra’s werden ontworpen om meer één te worden met een godheid of hogere kwaliteit, andere mantra’s werden gebruikt om je te bekrachtigen met bepaalde siddha’s of krachten, en nog andere mantra’s worden aangewend om de chakra’s te activeren en in evenwicht te brengen. Dit laatste gebruik geldt dus ook voor het zingen van oerklanken,klinkers (ook een vorm van mantra’s) op een boventoonwijze , dit is ‘overtonen’ – en dit is wat toegepast wordt in het ‘zanggedeelte’ van de zang/klanktherapie – één van de ‘woord’- hulpinstrumenten

Volgens het boek van de stem – en Swami Vishnu Devananda is de mantra een mystieke energie, besloten in een klankstructuur. In de vibraties van iedere mantra schuilt een bepaalde macht en door middel van de concentratie op en herhaling van een gegeven mantra komt deze energie vrij en kan dan vorm aannemen

child of the universe door Josephine Wall. www.josephinewall.co.uk

En in de nada yoga (klank yoga) is het een meditatieve kracht die het bewustzijn kan verruimen en het proces van zelfgenezing kan bevorderen .

En effe tussendoor – omdat we dat woord wel regelmatig zullen gebruiken , ook even,wat ik bedoel met mantra: …hier bedoel ik dan met mantra een ‘woord’ dat aangewendt wordt om te helen en transformeren, een woord verbonden met zielekwaliteiten..
Een woord dat .ons verbindt met de wijze kern in ons en daardoor heelt,transformeert. Een woord dat ons bewustzijn verruimt ,harmoniseert enz …want je hebt ook andere woorden vb. lul…ik denk niet dat als we dit uitspreken we zullen bereiken wat ik net vernoemde.
En met ‘woord’ bedoel ik dan zowel klinkers, syllaben (een lettergreep) als regulier ‘echte’ woorden,
Vb. in de bijamantra’s van de Indische traditie(aangewend voor het harmoniseren van de chakra’s) worden ‘syllaben’(lettergrepen) gebruikt en die bijamantra’s zijn zaadlettergrepen,klanken die rechtstreeks zijn afgeleid uit de vijftig oorspronkelijke klanken van het Sanskriet .

Intermezzo : — En de mantra’s die ik ontvang van m’n gidsen en gebruik in het ‘zanggedeelte’ van de zang/klanktherapie zijn ergens ook ‘zaadlettergrepen’, ze zijn verbonden met het ‘Sanskriet’ en evenzeer met de ‘Ogham’ het keltische boomalfabet (een alfabet van de oude druïden), met het Futhark(Oudgermaans ‘runen’ alfabet)…deze oertalen zijn één …—-

friends of mother nature door Jim Warren

Ik bedoel er verder mee het woord zoals we het gewoonlijk begrijpen en ook soms zelf zinnen die aangewend worden om te helen en transformeren …In die ruime zin zie ik affirmaties ook als een vorm van mantra omdat je dan woorden en de gedachte die het uitdrukt of de kwaliteit,energie die het belichaamt kan men zeggen , ook aanwendt als een middel om te helen en transformeren – affirmaties zijn een deel van de ‘woord’ – hulpinstrumenten

Je ziet dat in oudere tijden het woord een ‘heilig’ karakter had en eigenlijk wel gezien werd als een brug tussen materie en geest ergens…een verbinder, communicator zoals het nog steeds is. Maar z’n bron wordt vaak niet meer ‘sacraal’ gezien zoals vele zaken in onze maatschappij die nog enkel als ‘fysiek’ wordt gezien
Als een soort resumé kan men wel zeggen dat het woord echt een verbinder is …meest gebruikt in spirituele,occulte tradities..om het bewustzijn “één te maken met”, net als in religie – het her-verbinden met je oorsprong en hun kwaliteiten…En het wordt gebruikt om te helen…wat ook uiteindelijk weer één worden,verbinden is met je oorsprongstaat.

Dit alles in de zin van het helen en transformeren, maar zeker is het ook een verbinder in het alledaagse bestaan .Door woorden communiceren we met elkaar en brengen we gevoelens, ideeën en wat er in ons leeft over. We troosten elkaar, luisteren naar elkaar waardoor we elkaar helpen .Door uit te drukken wat er ons leeft worden we er meer bewust van en het zet ook het pakken van nieuwe inzichten in beweging,het verandert ons ook ….Gesprekken kunnen ook helend zijn …en ook vernietigend…
.In ieder geval drukken we ons uit via het woord ….naar buiten, in de stof kan men zeggen. Ook het scheppen van het woord zit zelfs in de gewone communicatie. Merk op dat ‘communie’ verweven is in het woord communicatie, ‘ verenigen ‘ ….

En naast dat verbindende zie je dat het vaak ook een scheppingskracht is/was reeds lang. In vele tradities is het woord de oorsprong van de schepping (sommigen zeggen klank, maar het woord is toch meest aan de orde ) en is in die optiek ook een verbinder van het idee met z’n manifestatie, van de energie met de vorm….Het denken,uitspreken van het idee brengt het in de vorm, in hogere bewustzijnstoestanden zou dat zelfs onmiddellijk gebeuren…
En een spirituele stelling is : “onze gedachten creëren onze werkelijkheid.”..Op die stelling is ook het gebruik(en het helende karakter) van affirmaties gebaseerd …

Zo is er in de christelijke traditie : “en in den beginne was het woord en het woord was bij God”
De Egyptische god Thot zou puur door het geluid van z’n stem de wereld hebben gecreërd
Bij de Hopi’s zong Spinnevrouw het lied van creatie over de oneindig vele vormen op aarde en bracht ze tot leven
Bij de Maya’s kregen de eerste mensen het leven louter door de kracht van de stem
In de scheppingsmythe van de aboriginals is sprake van totemwezens die in de droomtijd door het continent zwierven om alles zingend een naam te geven en zo de manifeste wereld schiepen …

Het gesproken woord bevindt zich waarschijnlijk in het ‘klankgedeelte’ van de levensboom (die ik hanteer)….het omslagpunt(en periode) van geestelijke wereld(ideeënwereld) voltooid en begin fysieke wereld(uitdrukkingswereld)…..het gesproken woord is waarschijnlijk het voltooide idee..;dat daarom overgaat in z’n ‘uitdrukking…de schepping van de fysieke wereld begint dan …?????
En misschien behoort het woord wel eerder tot het ‘licht’ als een huwelijk van klank en vorm ??? In een bepaalde bron (through the curtain – viola petitt neal en shafica karagulla) wordt klank verbonden met het geestelijk aspect, en licht wordt er gezien als het kind van klank en vorm…
het woord als een resultaat (fysiek) van in en uit – beweging..;dat resulteert in de hout/lentemiddenperiode waar zien, de ogen en beweeglijkheid aanwezig zijn ??? Het woord is zeker verbonden met symbolen die men kan ‘zien’ , in verscheidene oorspronkelijke alfabetten zien we ook echt nog eerder ‘beeldende’ symbolen dan lettersymbolen …
en heeft ‘zien’ niet wat met ‘licht’ ???

En effe een doordenkertje ..;scheppen omvat eigenlijk opbouwen en afbreken …Er zijn zeker ook ‘machts’woorden die vernietigen???Men gebruikte het woord ook daarvoor. Vb uitte men vroeger ‘vloeken’, sprak men dat soms uit over een persoon, of zelfs over een ganse familielijn… maar dat was misschien,waarschijnlijk eerder een ‘misbruiken’
…Bepaalde klanken zijn waarschijnlijk reinigend …als een evenwichtstrilling wordt aangeboden zal het de onevenwichttrilling inderdaad ‘verwijderen’ om z o te zeggen laten wegkwijnen …???
Ook in de affirmatie is er dat idee – Sanaya Roman schrijft dat één hoge helende gedachte 10.000 of meer niet-constructieve, niet-evenwicht gedachten kan uitwissen …

In het boek van de stem zijn wel twee hoofdstukken gewijd aan dat sacrale karakter van het woord. Men spreekt er zelfs van woordmagie, toverformules, bezweringen (en hier zit zeker vroeger ook een aspect van vernietigen in, men sprak ook ‘vloeken’ uit)…wat eerder naar een kracht en macht van het woord verwijst…
.Men schrijft daar ook dat de omgang met het woord als een kunst werd beschouwd die zo oud is dat men de oorsprong ervan niet echt kent, afgezien van de gedachte dat het woord een goddelijke openbaring was ..

‘’’Mijn leraar vertelt ook dat dit een zeer oud gebruik (het gebruik van het woord )is en vooral in occulte en spirituele(religieuze) tradities werd gebruikt en ook als heling werd aangewend. Zo werd het woord, en klank en beweging gebruikt vb. in sacrale en rituele processen om vruchtbaarheid te bevorderen zowel bij mens en dier en het land in z’n geheel. Bij allerlei overgangsrites zoals geboorte,dood,puberteit… Vb. riepen ze ook goden en ouden aan om ziekten te genezen…dat zijn maar enkele voorbeelden, je vindt er nog vele in “het boek van de stem” en in het boek van m’n leraar : “genezende klanken” .
En wat echt de mantra’s betreft is er ook het opmerkelijk (oud gebruik)voorbeeld van “ het reciteren van mantra’s om de werking van medicijnen te versterken ‘’’

Wat met de ‘alfabet-mudra’ als een vorm van het woord ???

Inspiratie uit het boek van de stem versterkt mijn gevoel,idee dat ze één zijn – klank en beweging – daar wordt nl. gezegd dat :
“ in de oudheid overal ter wereld een visie was van de bewegende klankwereld vb. in Griekenland was musiké naast toon,woord en gebaar ook zingen,dansen, spelen en reciteren, melodieën werden gezongen en tergelijkertijd door het zingende koor gedanst, zodat ook de tekst in beweging werd omgezet “

Dance of all seasons door Josephine Wall.

De meeste natuurvolkeren kennen ook een samenspel van dans en zang …,zeker van muziek en dans en dit komt weer een beetje op als je de populaire meiden-,boysgroepjes ziet die naast zingen ook dansen …

Terug uit het boek van de stem : “In de afrikaanse cultus is er de ervaring (en dat is algemeen maar meer bewust bij hen) dat gevoel, beweging en klankvoorstelling zich met elkaar verbinden door de ervaring dat een bepaalde beweging een bepaalde specifieke klank activeert(en dit geldt ook voor de fijne kinethetische bewegingen van de stembanden)

Woorden, muziek en beweging vormden een eenheid

en elk element kan uitsluitend samen met de vorige elementen op z’n eigenlijke waarde worden beoordeeld “
“Zang zonder gelijktijdige beweging is uitsluitend te vinden op de laatste trap van liedcultivatie waarmee de zang tevens haar oorspronkelijke samenhangen heeft verloren “

Ook in eurithmie zien we de eenheid van klank en beweging : (toch wat het woord betreft)
Euritmie (hier meer bedoeld de woordeurithmie): is een bewegingskunst die is ontwikkeld
door Rudolf Steiner, er wordt getracht de klank weer te geven in beweging, zo heeft elke klank van het alfabet z’n eigen wijze om te worden uitgedrukt in beweging, ook muziekintervallen krijgen hun eigen bewegingskarakteristieken, de eigen beweging moet bovendien in harmonie zijn met de beweging van de ander

En merk op dat ik vond in bronnen(vb : een prachtig werk van Werner Bohm – de lotusenergie chakra’s uitgeverij De Driehoek Amsterdam, het is echter al een tamelijk oud werk, ik weet niet of het nog te vinden is– waar de chakrabladen en het Sanskrietalfabet uitvoerig aan bod komt . En daar vind je als een derde vorm van klank een bewegingsuiting – gesitueerd in de hartchakra ?!!!het gebaar wordt de derde vormtoestand van klank (het woord eerder denk ik ??)genoemd, onze hoorbare spraak is de vierde en laatste toestand !!!
over hoorbare en onhoorbare vormen van klank : dat de beweging van de woordvormen een trap zijn ‘voor’ de hoorbare spraak !!!! Een derde uiting van de spraak zijn die bewegingen, voor het hoorbare deel !!

Omwille van deze eenheid werd ik ertoe geleid de ‘helende’ klinkermantra’s(die ik ontvang), letters van het alfabet, syllaben…ook via ‘beweging’ (zang/het woord in de vorm van beweging) aan te bieden . Ik noem deze bewegingsvormen “alfabet-mudra’s” omdat ik het woord en z’n componenten ,de letters, als heilig,sacraal zie, ook als een brug tussen het fysieke en ‘spirit’ net als religie .
Intermezzo : “Eerder in deze tekst sprak ik ook over het huwelijk van klank en vorm en hun kind licht, het woord ??? klank(fysiek ‘in’ bewegen) en beweging(fysiek ‘uit’ bewegen) – samen een dans van in-uit (fysiek), uit-in (spirit) ???”
In die context past het woord ‘mudra’ wel denk ik : mudra :

“Een symbolisch handgebaar die zowel in het dagelijks leven (vb het begroetingsgebaar namaste), in de religieuze praktijk als ook in Indische Dans haar toepassing vindt. Uit het Sanskriet vertaald betekent mudra ‘dat wat vreugde’ brengt. Mud betekent vreugde, maar ook gebaar, een gebaar vooral om de Goden te eren. Ra betekent ‘dat wat geeft’.

Nog een uitgebreidere uitleg in verband met mudra, een alfabetmudra vind je bij de ‘hulpinstrumenten’. Hoe het als helingwijze wordt aangewend kan je vinden bij het ‘aanbod’.

En wat met de droom/orakel beelden als een vorm van het woord ?

Kunnen beelden een deel van het woord zijn als een vorm van ‘licht’, iets wat te ‘zien’ is, en/of zichtbaar maakt??? . Het gaat ook om ‘symbool’ beelden bij uitstek passend bij het woord ?? En zijn beelden vooral de vorm-zijde van Licht, het woord ???

Ik ontvang die beelden in ieder geval , denk ik als een innerlijk ‘zien’ ??? ik ontvang ook regelmatig lettersymbolen als beelden en werd ertoe geleid hen te verbinden met archetypen(beelden) op een levensboom die ik hanteer …en zoals ik al zei die lettersymbolen hebben vaak een bepaald echt ‘beeld’ als oorsprong.
Daarom heb ik deze ‘beelden’, helende droom/orakelbeelden , uiteindelijk ook bij woord-heling onder gebracht.

Ook in de bron : “””een prachtig werk van Werner Bohm – de lotusenergie chakra’s uitgeverij De Driehoek Amsterdam,– waar de chakrabladen en het Sanskrietalfabet uitvoerig aan bod komt””” : zie je de chakra’s °°°die echt wel wat met licht hebben ??? °°° die kleur hebben , vier soorten van ‘symbolen’ en ze hebben een klankaspect.
De symbolen zijn er viervoudig zoals de toestanden van het woord er beschreven worden , er zijn geometrische symbolen, lettersymbolen , dier- en godensymbolen(beelden) – ook al die vormen komen aan bod in de droom/orakel beelden

Belle en het Beest uit inner child kaarten – deck. Isha en Mark Lerner