Zang/Klanktherapie

Zang/Klanktherapie : een vorm van de ‘woord’therapie

De klanktherapie behelst een bad, massage met klanken van kristallen klankschalen. De zang(woord)therapie is een combinatie van klank en woord .Concreet is de zangtherapie ‘overtonen’ , dat is tonen – gebruiken van de stem als een instrument om te helen, en specifiek hier het gebruik van de stem voor het harmoniseren/helen van de chakra’s/energiecentra – met een bevorderen van de ontwikkeling van ‘overtonen’ / boventonen. Individuele zangtherapie is daarnaast ook regelmatig enkel ‘chanten’ : de kracht van het ‘woord’ is dan meer de helende faktor.
Ook licht wordt aangeboden tijdens het klankbad : de lichttherapie is hier ook aanwezig

Hoe gaat het er praktisch aan toe : klik daarvoor op Zang/Klankschaal Healingsessie en Zang/Klankschaal Concert. Korte uitleg : je wordt een dik uur ondergedompeld in de helende klanken/trillingen van zang, kristallen klankschalen en licht terwijl je gemakkelijk ligt/rust op een matras. Dus met bad wordt hier het omhullen, omgeven met klanken bedoeld, geen ‘bad’ zoals gangbaar gebruikt.

Voor ik uitleg wat ‘boventonen’ zijn en meer eerst wat over ‘heling en klank’ algemeen :

Heling en Klank algemeen :

Klank en licht zijn trilling, vibratie, energie ; alles in het universum is in een staat van vibratie, je cellen hebben een bepaalde trilling, ook voorwerpen zoals een stoel, enz. Klank kunnen we ook zien als ‘trilling’.
In je lichaam heeft elke cel, weefsel, been,atoom, orgaan enz. ook z’n eigen unieke frequentie, die frequentie wordt vertaald in Herz(wat klank betreft), aantal trillingen per seconde. Resonantie is dan ook het fenomeen dat de trilling van een bepaald lichaam een ander kan bereiken en een ander lichaam in beweging kan brengen, laten meetrillen ; een lichaam zal meest meetrillen wanneer een gelijkaardige trilling het lichaam bereikt. Op deze wijze is het mogelijk vb. door zang een glas te laten springen, je heft de toon aan passend bij het glas en door het overdadig te uiten breekt het glas…..

“Geluid” door Greetje Molenaar uit boek Mandala Symboolkaarten

Wanneer een orgaan of een ander deel van het lichaam in een ‘gezonde’ staat is zal het een natuurlijke resonante frequentie creëren in harmonie met de rest van het lichaam (met de andere frequenties) . Wanneer er een staat is van ‘ziekte’ wordt er een klankpatroon gecreërd niet in harmonie met de frequentie van de andere delen en met de totaalfrequentie van het lichaam. Door het gezonde patroon, frequentie te laten klinken, aan te reiken kan je een ziek deel van het lichaam opnieuw laten trillen in z’n natuurlijke gezonde frequentie . Door het principe van resonantie kan je klank gebruiken om disharmonische frequenties van het lichaam te transformeren in z’n natuurlijke gezonde vibraties.

De verschillende ‘ritmes’ van het lichaam en z’n delen kunnen ook door klank beïnvloed worden. Dit noemt men dan ‘entrainment’ en het gaat over het fenomeen dat harmonische ritmes van een object de corresponderende (eventueel zwakkere,disbalans) ritmes van een ander object beïnvloeden en het uiteindelijk het gezonde ritme doen overnemen. Door dit fenomeen is het mogelijk dat klank de ritmes van het hart, hersenen en ademhaling beïnvloedt. Zo kunnen bepaalde klanken hogere bewustzijnstoestanden bevorderen, door het verhogen van het ritme van de hersengolven. En zo kunnen klanken ook ‘ontstressend’ werken en meer ‘gezonde’ ritmes introduceren.
De principes van resonantie en ‘entrainment’ zijn de basisconcepten voor het gebruik van klank als middel tot heling en transformatie.

Wat zijn boventonen ? :

als we vb. de snaar van een gitaar in beweging brengen , zal de snaar trillen
in een bepaalde frequentie vb 256 Hz wat de frequentie is van de noot C (do). We horen dan eerst en vooral de C, dit noemen we de fundamentele toon, het fundament. Deze fundamentele trilling doet andere trillingen ontstaan, je hoort terzelfdertijd nog andere tonen, dit zijn de boventonen.
In het lang aanhouden van een klinker,klank (wat gebeurt in het ‘overtonen’) hebben boventonen meer kans zich te ontwikkelen. Als we heel snel een andere toon gaan vormen, zoals bij gewone zang kunnen die zich veel minder ontplooien, ze worden afgekapt kan men zeggen
Het zijn deze boventonen die een bepaald instrument of stem z’n aparte klankkleur , timbre geven. Afhankelijk van de stem of het instrument zullen deze of die (of meer) boventonen de bovenhand halen, het best gehoord worden. Zonder de boventonen zouden ze praktisch kompleet identiek ‘klinken’.
In het helen met boventonen is het principe van ‘correspondence’(overeenstemming- het hermetisch principe ook van ‘zo boven, zo beneden’) belangrijk :
De boventonen van een fundamentele noot komen voor in bepaalde mathematische verhoudingen. Zo vibreert de eerste boventoon twee maal zo snel als het fundament, de tweede boventoon vibreert drie maal zo snel, de derde boventoon vibreert vier maal zo snel enz. …

een prent (2000 jaar oude scéne/deel)uit ‘het paradijs van de regengod’ in Mexicaanse ruïnes gevonden door Zweedse archeoloog Sigwald Linné

Als we een piano bekijken vinden we daar acht octaven , de noot C vb. komt 8 x voor dus. De laagste C op de piano klinkt heel diep, terwijl de laatste heel hoog klinkt. Deze tonen zijn niet dezelfde en toch zijn ze sterk verbonden, toch zijn het telkens Do-noten… als je een bepaalde do- noot aanslaat, komen ook alle andere C’s in beweging..;ze zijn verwanten van elkaar,resoneren met elkaar…
En in de boventoonreeks met een do als fundament is de tweede boventoon een do, ook de vierde, achtste, zestiende …..dus die zullen ook met elkaar resoneren
En de derde boventoon van deze do is een sol (en hier heb je ook de kwint-verhouding)…in het vormen van de scala boventonen hier zullen nog hogere sol-tonen worden gevormd…bij zes maal do, twaalf maal do, enz …ook deze tonen zullen met elkaar resoneren….
Het fenomeen van boventonen, hun mathematische verhoudingen en daarbovenop de principes van resonantie en ‘entrainment’ maakt het mogelijk in resonantie en entrainment te komen met frequenties die veel lager of hoger zijn dan degene die wij laten klinken. En zo staan de tonen die wij laten klinken ook in verbinding met frequenties onhoorbaar, onzichtbaar (van de zon, planeten, sterren…..) .

De boventonen met hun sterk principe van ‘overeenstemming’ bevorderen dus het meeresoneren met de tonen van het universum die onze aarde en alle leven erop beïnvloedt en creërt.

Qua ritme en verhoudingen laat het fenomeen van ‘boventonen’ ook “eenheden” ontstaan.
Het ritme dat in ‘de klinkers zingen op een boventoonwijze’ verschijnt is het ritme van de levensboom zelf , en dit is daarom ook iets apart en bijzonder voor het boventoonfenomeen.
Allerlei ritmes,golven eigenlijk, verschijnen in het lang aanhouden van de ‘ene’ toon…een heel natuurlijk scala …
We zien hier ook onder andere dat de zeer harmonische verhouding(zeer rijk aanwezig in de natuur) van de gulden snede, verhouding 2:3 waarover ik sprak, de kwint zeer snel verschijnt in het vormen van boventonen…
Met een do vb als fundament krijgen we de sol die met de do deze verhouding laat ontstaan. Bij een omrekenen van klank- naar kleurfrequenties zien we dat de do en sol dan complementaire kleuren vormen …kleuren die samen “licht” laten ontstaan….misschien (waarschijnlijk) ontstaat in deze verhouding ook een eenheidstoon,lichttoon ??? en wordt daarom deze verhouding zo als ‘harmonisch’ ervaren ???

Boventoonzang : een techniek van zingen waardoor het fenomeen van ‘boventonen’ wordt versterkt en geaccentueerd.
En boventoonzang kunnen we misschien nog onderverdelen in ‘echte’ boventoonzang en een deel ‘minder’: in de echte : daar worden niet enkel ‘boventonen’ en hun ‘eenheidstonen’ bevordert maar ook ‘eenheids-woordklanken’ – klinkers worden er gecombineerd die door hun vereniging , eenheden van hun specifieke ‘boventonen’(elke klinker creërt een eigen scala van boventonen) – eenheidstonen, en eenheidsklinkers(letters) gaan creëren.

Gangbaar Overtonen : daar worden klinkers verbonden met de chakra’s gezongen, en het ontwikkelen van boventonen wordt bevordert. Bepaalde klinkerklanken zijn echt enkel(geen samengestelde klinker) : daar zullen ook ‘eenheidstonen’ ontstaan door verenigingen van bepaalde boventonen onderling maar/en een echte match door verenigen met een partnerklinker zal niet aanwezig zijn . Bepaalde klinkerklanken zijn samengesteld en daar ontstaat dan ook de ‘echte’ boventoondans.
In het gangbaar overtonen aangeleerd door Jonathan Goldman worden deze klinkers soms ook zeer snel na elkaar gezongen waardoor je dan wel het ‘samengesteld’ effekt bekomt, de ‘echte’ boventoondans.

Deze klinkers (en de samengestelde in de echte boventoonzang, zeker)zijn eigenlijk ook ‘klinkermantra’s’/woorden – zie wat ik daarover schrijf bij ‘woord’ en ‘affirmaties’ (hulpinstrument). Omwille van boventoon’zang’, het gebruik van zang,klinkers – een vorm/deel van het woord – hoort deze zangtherapie bij ‘woordtherapie’.

In het gangbare ‘overtonen’ worden dus de klinkers die overeenstemmen met de 7 hoofdchakra’s op een boventoonwijze geuit. Het ‘overtonen’ door mij toegepast is een combinatie van gangbaar overtonen en ‘echte boventoonzang’ in het overtonen aanwezig.

Chakra’s : hier wordt bedoeld ‘voornamelijk’ (niet enkel)de chakra’s van ons eerste subtiel lichaam, het etherlichaam . Het etherische lichaam is opgebouwd uit krachtlijnen en punten waar deze krachtlijnen elkaar snijden en dus energiecentra vormen. In het Sanskriet worden de krachtlijnen nadis genoemd en de energiecentra chakra’s. De nadis vormen een uitgebreid ontastbaar energienetwerk en er wordt wel beweerd dat het fysieke zenuwstelsel een uiterlijke gedaante van de nadis is.

uit “het boek van de stem” Annette Cramer

Op punten waar slechts enkele krachtlijnen elkaar snijden ontstaan kleinere chakra’s ; op punten waar grote energiestromen elkaar kruisen, zoals in het hoofd en langs de wervelkolom ontstaan hoofdchakra’s. Ieder van de zeven hoofdchakra’s bezielt het omringende gebied van het stoffelijk lichaam, zowel de etherische als de dichte delen, inbegrepen kleinere chakra’s en stoffelijke organen.

Een behoorlijk deel in de tekst hierboven over klank en heling, boventonen, boventoonzang komt uit het boek ‘Healing Sounds, the power of harmonics’ – auteur Jonathan Goldman /Element Books ISBN 1-85230-314-X. Een nederlandstalige versie is nu uitgekomen : Genezende Klanken ISBN 90-53400-36-2 Meer info over bovenstaand onderwerp en de auteur : www.healingsounds.com

Kristallen klankschalen :

de stof waaruit deze schalen zijn gemaakt is een soort zand, gevonden op verschillende plaatsen in de wereld, silica-zand genoemd, dat is puur kwarts in de natuur. De schalen zijn dus gemaakt van silica – kwarts. Deze schalen hebben dus ook de eigenschappen van kwarts kristal , ze kunnen gedachtevormen (en energieën) bewaren, doorgeven en ontvangen .Dit kristal wordt ook gebruikt daarom in de geheugen -moederbank van alle computers. (zie ook nog kristallen voor algemene kristaleigenschappen)

Deze kristallen klankschalen creëren een zeer pure golfvorm, de sinus golf. Deze golfvorm gaat makkelijk door fysieke objecten en het menselijk lichaam heeft veel resonantiepotentie met deze vormen. Eén van de redenen waarom deze pure tonen ons lichaam laten vibreren is omdat ons lichaam een natuurlijke affiniteit heeft met kwarts. Het menselijk lichaam is gevormd uit verscheidene kristallijne substanties , vb. de benen, het bloed, ons DNA hebben een kristallijne structuur, alsook de vloeibare kristal-colloide structuur van ons brein. Zelfs op moleculair niveau : onze cellen bevatten silica die de electromagnetische energieën van de cel in balans houden, en die silica in de cel heeft dezelfde formule als natuurlijk kwarts kristal.

Kristallen klankschalen en heling :

de pure tonen van kristallen klankschalen produceren een vibratie klankveld dat de chakra’s en de fysieke gebieden ermee verbonden in resonantie brengt. Een serie van pure kristal toon therapie bevordert het terug in evenwicht brengen van elke ontvanger (chakra’s en stoffelijke delen) en het verhogen van hun energieniveau. Helder kwarts bevat het volledig spectrum van licht verbonden met de zeven hoofdchakra’s en heelt zo de ‘luisterende’ door het overbrengen van puur licht door klank, en brengt ook de kleuren verbonden met elk chakra apart over. Dit effect van het kwarts wordt versterkt door het ‘klinken’ van de kwarts-schalen.(de klankschalen brengen dus eigenlijk klank en licht over). Kristal ageert als een oscillator, pure tonen uitzendend en versterkend. Daarom ook wordt pure silica kristal in zowat alle meest geavanceerde telecommunicatiesystemen gebruikt. Zoals een sterke radio transmitter zenden de kristallen klankschalen energie in de omgeving, de aura van een persoon doordringend met vibratiegolven die worden omgezet in de zeven belangrijkste kleuren van de regenboog.

Door middel van de pure kristalschaaltonen kan men reizen in een verhoogde staat van bewustzijn vermits klank de hersengolven beïnvloed. Vermits verschillende delen van het brein worden bereikt is het waarschijnlijk dat verschillende hormonen en neurochemicals worden vrijgegeven die vb. pijn kunnen reduceren, wilskracht versterken om z’n creatieve talenten uit te drukken en belemmeringen te overstijgen.
(Kwarts)Kristal is in staat het evenwicht te bewaren in een elektromagnetisch veld, de energieën circulerend tussen noord-en zuidpool worden in evenwicht gehouden.
Een elektromagnetisch veld tussen een noord- en zuidpool bestaat in alle levende vormen. Helder kwarts bevordert dus ook het evenwicht in ons eigen elektromagnetisch veld.

Dit waren items wat meer specifiek voor kristallen klankschalen, natuurlijk gelden ook de algemene principes van heling en klank boven vermeld ook voor de klankschalen. En de klankschalen zijn ook echte ‘boventoon’ schalen, ze creëren duidelijke en lang aangehouden boventonen.(net zoals Tibetaanse klankschalen).

De tekst in verband met de klankschalen heeft als bron : www.crystalinks.com/bowls.html
Mijn klankschalen komen uit Engeland : www.singing-bowls.co.uk

Wat, hoe heelt klank en het woord nu ???

Het zingen voor de chakra’s is helend voor onze ‘lichamen’(en vb.organen dus ook) in z’n totaliteit vermits de chakra’s belangrijke energiecentra zijn verbonden met alle delen van onze ‘lichamen’(fysiek-,levens-,voel-,denk-,enz). Maar/en klank is zeker al van oudsher meest toegepast om het psychische te harmoniseren en te helen en daarmee bedoel ik emoties en bewustzijn harmoniseren, bewustzijn ook verruimen..dat is een feit . Verder is het helen met klank nog tamelijk maagdelijk terrein, in de zin van dat de ‘wetenschap’ hier nog niet echt is in doorgedrongen (want het is wel een ‘oud’ gebruik) – hoe en waarom het precies heelt en werkt. En als het klopt wat een bron beweert dat klank een geestelijk aspect is, is het logisch dat een wetenschap gericht op het fysieke daar nog niet in thuis is …
In ieder geval is klank en woord zeker zoals ik eerder zei (woord)een verbinder…die het idee en z’n manifestatie verbindt…en daarom helend : het verenigt terug met je ‘toon’, je idee, de pure staat van gevoelens, bewustzijn , enz ….

Een bepaalde bron zegt dat klank het geestelijk aspect is en het zou samen met de vorm, materie “licht” baren, licht – het kind zowel geest als vorm..,een beetje de ziel …
En toch zegt die zelfde bron dan dat klank vooral op fysiek vlak heelt …
En als we naar de seizoenen kijken zien we dat de meest erge in-kracht , materie ten top(element water/ijs uit de Chinese geneeskunst en horende bij de winter) zich in de geestelijke kant van de levenscyclus bevindt.(de water-houtcyclus)….en daar heb je inderdaad ook het zaad ten volle gevormd, maar ook het idee….De materie heeft zich teruggetrokken, erg in en de ideeënwereld bloeit hier ten volle open – uit…het idee als een geestbloem met een harde,teruggetrokken kern.(materiekern)..
De befaamde deskundige op het vlak van geesteswetenschap en contact leggen met andere dimensies Dorothy Maclean, één van de stichtsters van de Findhorngemeenschap …vertelt ook dat ze stenen,kristallen ervaart als met een zeer hoog bewustzijn, hoger dan ze verwachtte, hoger dan de plantenentiteiten waar ze meest mee communiceert

En volgens de Chinese geneeskunst is water(als ijs en terug gaan stromen-water) en die enorme in-kracht – verbonden met de botten, nieren en het brein…en je ziet inderdaad dat het een sterke werking heeft op het brein….er zijn heel wat voorbeelden daarvan te vinden in het boek van m’n leraar Jonathan Goldman ‘ Genezende klanken’ de kracht van boventonen

Wat ik net vermeldde doet me vermoeden, geeft me het gevoel dat klank nogal verbonden is met een in-uit beweging….een snaar wordt enorm ingedrukt, …als er wrijving,botsing is, is er geluid….
Bij zang, en bij spelen op blaasinstrumenten ontstaat klank op een beweging van in- en uitademing …en geluid plant zich ook best voort in water …(en water is ook verbonden met het ‘oor’, horen)
Of is de klank het eindpunt en gaat het om een uit-in beweging ????

En verder is dat water (volgens de Chinese geneeskunst) ook verbonden met voelen,gewaarworden,bespeuren ….het heelt de emoties nogal ??? En ook z’n partner-tegenhanger ‘vuur’ is met het emotionele verbonden – daar is de kracht van de liefde, mildheid,begrip-meevoelen, ..vuur verbonden met zomer en orgaan ‘hart’ en dunne darm

“Klank” door Greetje Molenaar uit boek Mandala Symboolkaarten

En het wordt toch weer moeilijk…in het bovenste gedeelte van ons lichaam(borst-hoofd) is er de tandem vuur-metaal…de vuur-metaalmeridianen bevinden zich daar…
.En streven naar (dag)bewustzijn hoort bij vuur…..de spraak is ook verbonden met het vuur …de spraak is inderdaad ook wat anders het gaat op een in-uitbeweging maar de longen zetten uit bij inademing en gaan in bij uitademing ….het is net of vuur en water hier samenwerken ???

Klank en spreken, de bewegingen, de vorm….vormen inderdaad samen “het woord” …geuit door de ‘mond’ horend bij het middenelement ‘aarde/lucht’van de Chinese Geneeskunde die verbonden is met geborgenheid, zich thuis voelen bij jezelf, evenwicht,innerlijke vrede ,rust, praktisch inzicht, denken en doen in balans, het element van de aandacht – emoties in het midden, een vrede,tevredenheid met wat is, nu-eenheidsgevoel ….
Vermits die mond het midden is gaat het ook om emoties in evenwicht…, in hun middenstaat

Is de uiting van de mond, het woord, de spraak misschien wel een zieleinstrument dat evenwicht,rust(aarde/lucht) teweeg brengt in verschillende lichamen en misschien wel zeker in het emotielichaam, ook een midden creërt???

En er bestaat ook een hogere chakra, de mondchakra die staat voor het uiten van ons wezen in de stof…echt weer dat ‘scheppen’ in het woord vervat, niet ….
En vuur-metaal zit echt ook in de manifestatiekant van de cyclus, de geest in de vorm brengen….in de dag,scheppingswereld…..
Het water-hout zit in de nachtwereld, ideeënwereld,het ‘nog’ onbewuste of geestelijk bewustzijn, geestelijke wereld van dood en wedergeboorte(winter)//en zit ook..in reinigen, afbreken en dan al aan een nieuwe vorm beginnen, de blauwdruk gaan vormen …..
Daarom ook werken ‘oerklanken’ boventonen…klinkerklanken – woorden met meer klankgehalte dan vormgehalte – ook nogal op de blauwdruk….dit is een erkende werking (zeker van boventoonzang)ook het her-inneren….???
Werkt het dan sterk op het fysieke in(ik bedoel klank en niet het woord), in de zin van reinigen,loslaten,.. ????…ook het archetype de hersteller,heler bevindt zich in die wereld ….

Verder heb ik het idee dat het woord een kindenergie is en dus eerder bij ‘licht’ hoort , het huwelijk van klank en vorm // en in de bron waar men dat stelt vertelt men over licht als helend voor alle ‘lagen’, en vooral helend voor het ‘midden’ zoals de mond – aarde/lucht ???

Later komt nog een documentje met vele voorbeelden ivm de werking van de klank, en het woord,zang – het lukte me niet er een helder – ah ja daar heelt het vooral – item naar voor te brengen.
Samenvattend zou ik zeggen dat het toch sterk op emoties en ‘bewustzijn’ inwerkt(het onbewuste,geestelijk bewustzijn eerder ?klinkers toch), zeker ook op het ‘brein’ en botten,zenuwstelsel en ‘horen’ verbonden met water
En werkt het verder vooral op blauwdruksystemen fysiek en geestelijk, en verder vooral op de eerder geestelijke kanten van ons zijn – gevoelens en gedachten ??? of zijn dat net de materiekanten ???
En verder werkt het zeker op alle klank- en woorddelen van het ganse lichaam, alle organen. Die hebben echt alle een klank- en woorddeel.
Net zoals het plantenrijk alles heelt wat met plantenfrequenties overeenkomt in ons ganse lichaam ..

Enkele waargenomen klank/zang-effekten :

• Verbetert het concentratievermogen en de leervaardigheid, alsook leer- en luisterproblemen.
• Verzacht of overwint depressiviteit en angst, stress.
• Zuivert het lichaam van spanning en blokkades, de levensenergie wordt gestimuleerd
• Het immuunsysteem komt (meer) in evenwicht
• De algemene energiebalans van lichaam,ziel en geest wordt hersteld/verbeterd
• Er treedt rust en ontspanning op
• Men slaapt beter
• Concentratie,creativiteit en helderheid neemt toe
• Brengt de geest in een rustige, alerte energie.
• Verlicht of heft chronische pijnen en klachten op : migraine, autisme, kanker, stotteren, afasie, spieraandoeningen, neurologische aandoeningen, dyslexie, beroerte, artritis, reuma, botbreuken en verlammingsverschijnselen, overgevoeligheid.
• Verlaagt de hartslag en de bloeddruk.
• Beïnvloedt de bloedcirculatie en het ademhalingsquotiënt, temperatuur van je huid, je hersengolven.
• Verstevigt de aura.
• Vermindert psychische spanning voor operaties en onderzoeken.
• Biedt ondersteuning bij traumatische ervaringen, het stervensproces en bij rouwverwerking.
• Werkt vitaliserend na een chemokuurbehandeling, operatie, bevalling …en werkt vitaliserend algemeen.
• Bevordert en initieert veranderings- en groeiprocessen…
• Verbindt je sterker met je prachtige kern , brengt daardoor meer harmonie en evenwicht, verhoogt je staat van bewustzijn.

Bron – Xochipilli – Denise Hulsmans, en mezelf